Bibliòfils, LIJ | Promoció de la lectura

Llegir molt o llegir millor? La promoció de la lectura comença a casa

«No és senzill motivar infants i joves en una activitat que requereix temps i constància, i encara menys en un moment ple d’altres possibilitats que gairebé es promocionen soles. I perquè això sigui possible seria bo que tots assumíssim la nostra part de responsabilitat: pares, mestres, biblioteques, llibreries, mitjans, autors, governants… No s’hi val carregar tot el pes als centres educatius i mirar cap a una altra banda, una estratègia a la qual s’ha recorregut massa sovint  i  que  pot  donar  certs  resultats  en  primers lectors, però que està condemnada a fracassar quan arriba  la  duríssima  prova  de  l’adolescència  (quin interès pot tenir per a un adolescent una activitat vinculada exclusivament a l’àmbit escolar?)».

Aquesta breu anotació de Carles Sala, recollida per Pere Martí i Bertran al seu article La biblioteca personal: una reivindicació, ens va genial per començar a parlar del tema que aquí ens pertoca: la promoció qualitativa de la lectura.

Pot ser el concepte sembla artificiós però té tot el sentit del món. Podríem pensar que la promoció de la lectura es basa en aconseguir que l’infant llegeixi molt. I sí, en part és això. No obstant, la majoria d’especialistes apunten que l’hàbit lector no només és una acumulació de lectures. És essencial entendre que, efectivament, no és pot pensar l’hàbit lector si no és com un projecte en el temps. Però podríem dir que l’hàbit de la lectura es sustenta en tres potes (que ja sabem que és la forma més estable de suportar una superfície): la constància (basada en una acumulació de lectures i una certa perdurabilitat i periodicitat en el temps) però també un criteri basat en la diversitat (És capaç l’infant de llegir coses diverses? Llegeix sempre el mateix?) i finalment, l’hàbit lector també té a veure en la valoració de les obres, és a dir, les competències que té aquell lector per fer lectures crítiques.

baby-2598005_1920

I com es pot fomentar aquesta capacitat crítica del nen per parlar de llibres? La resposta pot semblar una obvietat però és a través de la conversa literària. Com indica Chambers al seu llibre Dime: Los niños, la lectura y la conversación, probablement el text de referència quan parlem de conversa literària, no hem de buscar la conversa per la conversa sinó que aquesta juga un paper essencial en els lectors, que aprenen a discriminar, pensar i gaudir de la literatura. La conversa literària és “el millor entrenament que existeix per parlar bé d’altres coses. De manera que, ajudant als infants a parlar de les seves lectures, els ajudem a expressar-se sobre la resta de la seva vida” assegura Chambers.

La diferència entre nens que tenen la conversa literària associada al seu hàbit lector i els que no és espectacular. Aquí a Catalunya tenim la sort de comptar amb projectes educatius com els impulsats per Lara Reyes a l’Escola Cesc Aldea de Terrassa, que no només han implementat una temps setmanal de conversa literària sinó que han basat el projecte educatiu del centre en la lectura. I es nota en el domini que tenen aquells alumnes no només del metallenguatge per parlar de les lectures, sinó també en la riquesa lèxica i la competència comunicativa en general.

Chambers tot i desenvolupar tota una metodologia per dur a terme la conversa literària, es dirigeix a l’àmbit educatiu. I, tot i que la conversa literària podríem pensar que es competència de l’escola, hem començat aquest article subratllant la importància de que tots els agents de promoció de la lectura vagin a una. I aquí la família no es pot desvincular. Joan Portell, especialista en promoció de la lectura indica, tant a la seva tesi doctoral com al seu llibre de caire més divulgatiu (Llegim? Com fer lectors entusiastes, 2017), que la família és l’agent que més influència té en el futur lector dels infants. L’escola pot salvar els que no reben aquesta promoció lectora de casa de la seva desaparició però ni de bon tros compensa els resultats d’una família que sí la promociona.

En els seus estudis, Joan Portell ha pogut veure una relació entre el passat lector de l’infant i els estudis superiors que desenvoluparà posteriorment. Fets com explicar contes, tenir presència de llibres a casa i posseir una biblioteca personal a l’abast van directament lligats als resultats acadèmics posteriors. Per això, pot ser interessant com a famílies ser conscients que, a més de l’hora del conte, hem de fer que els llibres siguin quelcom natural i present a les seves vides i la conversa literària és una bona manera de assolir-ho.

people-2557508_1920

L’educació està canviant i el procés d’aprenentatge es considera igual o més important que la fita on cal arribar i en l’educació literària no és diferent. Ja no estem parlant de memorització sinó d’interpretació, que hauria de derivar en un major gaudi de la lectura. Felipe Munita i Mireia Manresa, ambdós investigadors a GRETEL, grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona, en l’article La mediación en la discusión literaria no només fan patent la importància d’aquesta pràctica i la responsabilitat del mediador sinó que també donen unes pautes que de ben segur poden servir per orientar els futurs responsables de la pràctica. El mediador, tot i que podria semblar una paraula carregada de professionalitat – i ho és – la descriuen com l’encarregat de gestionar interaccions i guiar en el procés d’aprenentatge. No obstant això, hem de deixar de vincular-ho al paper del mestre en exclusiu. Si després de llegir un conte intentem comentar la lectura comprovaríem que podem parlar de llibres amb els nostres fills com parlem del temps o sobre allò que han fet a l’escola.

Segons els dos especialistes, l’activitat mediadora ha de ser propera, afectiva i acompanyada. Cal un diàleg de confiança, un entrenament de la mirada, un despertar de l’autoestima, i dotar l’infant d’estratègies d’aprenentatge. Aquest últim pot ser se’ns escapa una mica de les mans però no ens sembla que les bases es poden dur a terme de manera especialment rellevant a la llar? Quin clima hi ha de més confiança per a l’infant que aquest?

No es tracta, en cap cas, de menjar-se la tasca del mestre, que és vital en el desenvolupament de l’infant com a lector competent sinó d’assumir com a pares que som part d’aquest engranatge, d’acompanyar el nen més enllà de l’hora del conte; de seguir tenint un paper actiu en la seva formació fins i tot quan ja fa lectura autònoma. Perquè la lectura, a més de ser un acte íntim i privat, un espai de gaudi, és també un element de socialització, i la conversa és una bona manera de mostrar-ho. Pots compartir amb el nen no només preguntes sobre el que ha llegit i el que li ha semblat sinó fins i tot parlar de les teves lectures i impressions, cosa que enriquirà la bilateralitat de la conversa. Perquè parlar de llibres consolida el contingut llegit, l’infant guanya en competència crítica, en metallenguatge (principalment si es treballa dins l’aula) i sobretot en autoestima lectora.

No només es tracta de llegir molt, sinó de llegir millor.

 

 


CASTELLANO

¿LEER MÁS O LEER MEJOR? LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EMPIEZA EN CASA


«No es sencillo motivar a niños y jóvenes en una actividad que requiere tiempo y constancia, y menos en un momento lleno de otras posibilidades que casi se promocionan solas. Y para que esto sea posible sería bueno que todos asumiéramos nuestra parte de responsabilidad: padres, maestros, bibliotecas, librerías, medios, autores, gobernantes … No vale cargar todo el peso en los centros educativos y mirar hacia otro lado, una estrategia a la que se ha recurrido con demasiada frecuencia y que puede dar ciertos resultados en primeros lectores, pero que está condenada a fracasar cuando llega la durísima prueba de la adolescencia (qué interés puede tener para un adolescente una actividad vinculada exclusivamente al ámbito escolar?)».

Esta breve anotación de Carlos Sala, recogida por Pere Martí y Bertran en su artículo La biblioteca personal: una reivindicación, nos viene genial para empezar a hablar del tema que aquí nos atañe: la promoción cualitativa de la lectura.

Puede que el concepto parezca artificioso pero tiene todo el sentido del mundo. Podríamos pensar que la promoción de la lectura se basa en conseguir que el niño lea mucho. Y sí, en parte es eso. Sin embargo, la mayoría de especialistas apuntan que el hábito lector no sólo es una acumulación de lecturas. Es esencial entender que, efectivamente, no se puede pensar en el hábito lector si no es como un proyecto en el tiempo. Pero podríamos decir que el hábito se sustenta sobre tres patas (que ya sabemos que es la forma más estable de soportar una superficie): la constancia (basada en una acumulación de lecturas y una cierta perdurabilidad y periodicidad en el tiempo) pero también un criterio basado en la diversidad (¿es capaz el niño de leer cosas diversas? ¿Lee siempre lo mismo?) y, finalmente, el hábito lector también tiene que ver con la valoración de las obras, es decir, las competencias que tiene ese lector para hacer lecturas críticas.

baby-2598005_1920

¿Y cómo se puede fomentar esta capacidad crítica del niño para hablar de libros? La respuesta puede parecer una obviedad, pero a través de la conversación literaria. Como indica Chambers en su libro Dime: Los niños, la lectura y la conversación, probablemente el texto de referencia cuando hablamos de conversación literaria, no tenemos que buscar la conversación por la conversación sino que ésta juega un papel esencial en los lectores , que aprenden a discriminar, a pensar y a disfrutar de la literatura. La conversación literaria es “el mejor entrenamiento que existe para hablar bien de otras cosas. De modo que, ayudando a los niños a hablar de sus lecturas, los ayudamos a expresarse sobre el resto de su vida ” asegura Chambers.

La diferencia entre niños que tienen la conversación literaria asociada a su hábito lector y los que no es espectacular. Aquí en Cataluña tenemos la suerte de contar con proyectos educativos como los impulsados ​​por Lara Reyes en la Escuela Cesc Aldea de Terrassa, que no sólo han implementado un tiempo semanal de conversación literaria sino que han basado el proyecto educativo del centro en la lectura. Y se nota en el dominio que tienen aquellos alumnos no sólo del metalenguaje para hablar de las lecturas, sino también en la riqueza léxica y la competencia comunicativa en general.

Chambers, aunque desarrolla toda una metodología para llevar a cabo la conversación literaria, se dirige al ámbito educativo. Y, aunque la conversación literaria podríamos pensar que es competencia de la escuela, hemos empezado este artículo subrayando la importancia de que todos los agentes de promoción de la lectura vayan a una. Y aquí la familia no se puede desvincular. Joan Portell, especialista en promoción de la lectura indica, tanto en su tesis doctoral como en su libro de carácter más divulgativo (Llegim? Com fer lectors entusiastes, 2017), que la familia es el agente que más influencia tiene en el futuro lector de los niños. La escuela puede salvar a los que no reciben esta promoción lectora desde casa de su desaparición pero ni mucho menos compensa los resultados de una familia que sí la promociona.

En sus estudios, Joan Portell ha podido ver una relación entre el pasado lector del niño y los estudios superiores que desarrollará posteriormente. Hechos como el contar cuentos, tener presencia de libros en casa y poseer una biblioteca personal al alcance van directamente ligados a los resultados académicos posteriores. Por ello, puede ser interesante como familias ser conscientes de que, además de la hora del cuento, tenemos que hacer que los libros sean algo natural y presente en sus vidas y la conversación literaria es una buena manera de lograrlo.

people-2557508_1920

La educación está cambiando y el proceso de aprendizaje se considera igual o más importante que el hito al que hay que llegar y en la educación literaria no es diferente. Ya no estamos hablando de memorización sino de interpretación, que debería derivar en un mayor disfrute de la lectura. Felipe Munita y Mireia Manresa, ambos investigadores GRETEL, grupo de Investigación de literatura infantil y juvenil y educación literaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​en el artículo La mediación en la discusión literaria no sólo manifiestan la importancia de esta práctica y la responsabilidad del mediador sino que también dan unas pautas que seguro pueden servir para orientar a los futuros responsables de la práctica. El mediador, aunque podría parecer una palabra cargada de profesionalidad – y lo es – la describen como el encargado de gestionar interacciones y guiar en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, debemos dejar de vincularlo al papel del maestro en exclusiva. Si después de leer un cuento intentamos comentar la lectura comprobaríamos que podemos hablar de libros con nuestros hijos como hablamos del tiempo o sobre lo que han hecho en la escuela.

Según los dos especialistas, la actividad mediadora debe ser cercana, afectiva y acompañada. Hay un diálogo de confianza, un entrenamiento de la mirada, un despertar de la autoestima, y ​​dotar al niño de estrategias de aprendizaje. Este último puede ser nos escapa un poco de las manos pero no nos parece que las bases se pueden llevar a cabo de manera especialmente relevante en el hogar? ¿Qué clima hay de más confianza para el niño que éste?

No se trata, en ningún caso, de comerse la tarea del maestro, que es vital en el desarrollo del niño como lector competente sino de asumir como padres que somos parte de este engranaje, de acompañar el niño más allá de la hora del cuento; seguir teniendo un papel activo en su formación incluso cuando ya hace lectura autónoma. Porque la lectura, además de ser un acto íntimo y privado, un espacio de disfrute, es también un elemento de socialización, y la conversación es una buena manera de mostrarlo. Puedes compartir con el niño no sólo preguntas sobre lo que ha leído y lo que le ha parecido sino incluso hablar de tus lecturas e impresiones, lo que enriquecerá la bilateralidad de la conversación. Porque hablar de libros consolida el contenido leído, el niño gana en competencia crítica, en metalenguaje (principalmente si se trabaja en el aula) y sobre todo en autoestima lectora.

No sólo se trata de leer mucho, sino de leer mejor.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s